هر چه می خواهد دل تنگت بگو

خواه شعری
گاه نقلی
گاه آوای دلی
 
زنگی،تلفنی،پیامکی، پیامی
ای بابا بی معرفت بازی در ندارید
 
ما به دیدار شما رنگ رخساره یمان خوش بشود
😘💖😍