آدم خیلی خاصی نیستم
و لازم نیست اینجا از خودم تعریف کنم
اسم مستعارم شده راحیل
یه بنده ی خدام با یه ذهن شلوغ پلوغ و یه دنیای رنگین کمونی که هراز چند گاهی بعضی آدم ها یه سطل رنگ خاکستری می ریزن روش 
ولی من همون دخترک شیطون و پر سرو صدام هر چند الان ساکت تر شده ام
فکر نکنم لازم باشه چیز دیگه ای از خودم بگم 
غیر از اینکه:

هر کسی از ظن خود شد یار من 
لیک هیچ کس ره نبرد در ذات من
هرکسی تشبیه کرد من را و باور کرد خود
کس نفهمید نیستم من شبه کس

😊🤗